Welcome to www.togetherfreight.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOGETHER FREIGHT SERVICES
 
บริษัท ทูเกตเตอร์ เฟรท ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครฯ ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้า ทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางถนน การให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ Port-to-Port จนถึง Door-to-Door
นอกจากนี้บริษัทของเรายังมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจในการนำเข้าและการส่งออกสินค้า สามารถตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอนและประสานงานกับลูกค้าในต่างประเทศในเรื่องของข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
 
 KNOWLEDGE

TRANSPORTATION

THANK YOU TO SUPPORT
 
 
Powered by MakeWebEasy.com