การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกกับกรมศุลกากร

70842 Views  | 

การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกกับกรมศุลกากร

พิธีการศุลกากร เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการนำเข้า/ส่งออก ก่อนจะดำเนินการพิธีการศุลกากรได้นั้น ผู้นำเข้า/ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องมีการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออกกับกรมศุลกากร หรือที่เรียกกันว่า "ลงทะเบียน Paperless" ให้สำเร็จเรียบร้อยก่อน จึงสามารถดำเนินการพิธีการศุลกากรได้

เอกสารสำหรับใช้ในการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร :

นิติบุคคล

1.       บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง) : กรณีคนไทย

2.       สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน : กรณีบุคคลต่างปรเทศ

3.       หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุหนังสือไม่เกิน 3 เดือน)

4.       ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

5.       บอจ. 3 (แบบแสดงรายการจัดตั้งบริษัท)

6.       บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)

7.       แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร

8.       หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

9.       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)

บุคคลธรรมดา

1.       บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย)

2.       สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลต่างประเทศ)

3.       แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร

4.       หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

5.       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออกกับกรมศุลกากร

1.       เตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการลงทะบียน ในกรณีนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล เซ็นต์ชื่อ และประทับตราบริษัท และในกรณีบุคคลธรรมดาเซ็นต์ชื่อลงนามในเอกสารต่าง ๆ

2.       นำแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบยื่นลงทะเบียนที่กรมศุลกากร

3.       เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบ

4.       เจ้าหน้าที่ศุลกากรออกใบตอบรับการลงทะเบียน

5.       หัวหน้าฝ่ายอนุมัติ

6.       กรณีไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับแก้ไขและนำมายื่นใหม่ในขั้นตอนที่ 2

7.       กรณีถูกต้องเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy